Индикт

Духот Господен е на Мене; затоа Ме помаза да им благовестам на сиромасите, Ме испрати да ги исцелам скрушените во срцето, да им проповедам на заробените дека ќе бидат пуштени, и на слепите прогледување; да ги ослободам измачените и да го проповедам благопријатното лето Господово. И, затворајќи ја книгата, му ја врати на служителот, па […]