Епископ стобиски Давид: Оној што е против другиот, против себе е!

СП 09 Март 2017

Кога денес ќе чуеме за феноменот фундаментализам, веднаш се соочуваме со различни дефиниции, но, за волја на вистината и за жал, под оваа именка, најчесто, особено на Западот, се подразбира исламскиот фундаментализам. Имајќи го предвид реченото, уште еднаш се покажува дека едностраното, популистичко гледиште, кое за своја појдовна точка го има незнаењето, секогаш игра деструктивна ролја во односите помеѓу луѓето. Затоа, неопходно е, сосема накратко, да се изложат почетоците на религискиот фундаментализам, согласно на поновата историја од која исходи современиот контекст на поимањето на овој феномен.

Според социолозите на религијата, првите понови пројави на фундаменталистички движења се несомнено христијански, и ги среќаваме околу 1860 г., во Соединетите Американски Држави. Бегло им се осврнувам, само со цел да предочам дека токму тие ќе послужат како основа за појава на изразот: фундаментализам. Имено, во 1920 г., за да ја изразат „борбата за заштита на темелите“ на својата религија, одредени западни проповедници првпат го употребуваат терминот фундаментализам (“doing battle royal for the fundamentals”). На оваа определба ѝ претходи создавањето на World’s Christian Fundamentals Association, 1919 г., здружение, кое станува официјален претставник на религискиот фундаментализам.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Оној што е против другиот, против себе е!”