Митрополит на Месогеа и Лавреотики Николај*: „Поинаква логика“!

Потребно е да ги најдеме нашите излези, нашите премини, да ја откриеме „поинаквата логика“. И, тоа не е тешко! Самата неорганска природа, нејзините најпрефинети тајни, ги заштитува со метафизичката логика. Се брани, наспроти суровоста на нужноста и на сетилата, со механизми кои откриваат закони и начела спротивни на природната логика. Така, во микрокозмосот, детерминизмот станува неодреденост и несигурност (теоријата на Heisenberg); а, во макрокозмосот апсолутноста на семоќта на големите димензии се пројавува како релативност (теоријата на релативноста). Според обратната аналогија, логиката на Бога ја менува Неговата пројавна неодреденост во извесност, и релативноста на неговиот лик ја преобразува во апсолутност на неговата личност. Бог не е апстрактна идеа во којашто треба да веруваш, ниту олицетворение на доброто на кое треба да му се восхитуваш, ниту, пак, е далечно битие кое треба да го откриеш. Бог е личност, којашто секој од нас треба да ја сретне. Тој е „поинаков“ според образот, којшто им се пројавува на „поинаку-создадените“, во однос на логиката и природата.

Continue reading “Митрополит на Месогеа и Лавреотики Николај*: „Поинаква логика“!”