Патријарх Павле

Изреки:

– Човекот не може да го избере времето во коешто ќе се роди и живее; од него не зависи ниту од кои родители, ниту од кој народ ќе се роди; но, од него зависи како ќе постапува во даденото време: дали како човек или како нечовек, без разлика во кој народ и од кои родители!

– До гордост и кавги доаѓа тогаш кога е присутна суетата. Не е несреќа тоа што ние имаме спротивни гледишта, бидејќи неопходно е нештата да се согледаат од повеќе страни. Но, кај нас често доаѓа токму до тоа – проблемот да е осуетеноста, а не разликата во мислењата. Од тоа мораме да се ослободиме. Ако бидеме потолерантни, тогаш ќе можеме да го разбереме и гледиштето на другиот. Не да го усвоиме, доколку не е добро; но, да го разбереме за да не дојде до омраза и до тоа што нѐ расцепува и разделува.

Continue reading “Патријарх Павле”