Патријарх Павле

info

Изреки:

– Човекот не може да го избере времето во коешто ќе се роди и живее; од него не зависи ниту од кои родители, ниту од кој народ ќе се роди; но, од него зависи како ќе постапува во даденото време: дали како човек или како нечовек, без разлика во кој народ и од кои родители!

– До гордост и кавги доаѓа тогаш кога е присутна суетата. Не е несреќа тоа што ние имаме спротивни гледишта, бидејќи неопходно е нештата да се согледаат од повеќе страни. Но, кај нас често доаѓа токму до тоа – проблемот да е осуетеноста, а не разликата во мислењата. Од тоа мораме да се ослободиме. Ако бидеме потолерантни, тогаш ќе можеме да го разбереме и гледиштето на другиот. Не да го усвоиме, доколку не е добро; но, да го разбереме за да не дојде до омраза и до тоа што нѐ расцепува и разделува.

– Човекот, покрај умот, даруван е и со срце, со чувство и со вољата како сила којашто може да го оствари тоа што умот и срцето сметаат дека е потребно. Покрај тоа, човекот е даруван уште и со слобода. Човекот може така како што сака Господ, но може и спротивно. Како што вели еден философ: „човекот е битие на коешто и Господ може да му се израдува, но од коешто и ѓаволот може да се посрами.“ Гледате колку е голем просторот. Каде ќе се најдеме, зависи од нас.

Continue reading “Патријарх Павле”